Before I die.

Cách đây cỡ năm năm, mình có viết một danh sách tên là "Before I die" sau khi được xem một clip trên trang web Ted.com. Clip đó tên là: "Before I die I want to..." Lúc đó, mình đã có rất nhiều suy nghĩ, nghĩ về sự ngắn ngủi của cuộc sống, về cả những… Continue reading Before I die.